Noteikumi  |  Lietošana

3. Istabu lietošanas noteikumi:

3.1.    Istabas atļauts lietot tikai fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.


3.2.    Pirms Istabu lietošanas uzsākšanas Klientam ir pienākums uzrādīt Dežurantam personu apliecinošu dokumentu.


3.3.    Dežurantam ir tiesības nepielaist pie Istabu lietošanas Klientu, kurš:
-    nav veicis Lietošanas maksas samaksu pilnā apmērā;
-    neuzrāda personu apliecinošu dokumentu;
-    nav sasniedzis 18 gadu vecumu;
-    atrodas narkotiku, citu apreibinošu vielu vai stiprā alkohola ietekmē;
-    rada aizdomas, ka Istabu lietošanas rezultātā var tikt radīts bojājums Istabām vai tajās esošajam aprīkojumam, radīts kaitējums personu mantai, veselībai vai dzīvībai, vai tikt pārkāptas Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas.


3.4.    Lietojot Istabas, Klientam ir pienākums:
-    saudzīgi izturēties pret Istabām un tajās esošo aprīkojumu, to zuduma vai bojājumu gadījumā pilnībā atlīdzinot Iznomātājam radītos zaudējumus;
-    uzņemties pilnu atbildību un risku par Istabu un tajās esošā aprīkojuma pareizu un drošu lietošanu;
-    atturēties no tādu darbību veikšanas, kas var apdraudēt personas mantu, veselību vai dzīvību;
-    pilnībā atbrīvot Iznomātāju no jebkāda veida juridiskas vai finansiālas atbildības, ja Istabu un tajās esošā aprīkojuma lietošanas rezultātā tiek radīts kaitējums personas mantai, veselībai vai dzīvībai, vai arī tiek pārkāptas Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas.


3.5.    Klientam Istabās kategoriski aizliegts:
-    smēķēt, lietot narkotikas, cita veida apreibinošas vielas vai pārmērīgi lietot alkoholu;
-    ar savu uzvedību traucēt citās Istabās esošus Klientus;
-    piedāvāt, sniegt vai saņemt seksuālus pakalpojumu par maksu;
-    veikt cita veida darbības, kuras aizliedz Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas.


3.6.    Gadījumā, ja Dežurants konstatē, ka Istabu lietošanas laikā tiek pārkāpti Noteikumi, Vienošanās vai Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas, Dežurantam ir tiesības Istabu lietošanu pārtraukt un lūgt Klientam Istabu atstāt. Šādā gadījumā Lietošanas maksa Klientam netiek atmaksāta.


3.7.    Iznomātājs nenes atbildību par jebkādām Istabās atstātām Klienta mantām.