Noteikumi  |  Apmaksa

2. Istabu rezervācijas un Lietošanas maksas samaksas kārtība:

2.1.    Klients vēlamo Istabu var rezervēt Interneta vietnē, norādot savu vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi. Saņemto informāciju par Klientu Iznomātājs izmantos tikai Interneta vietnē piedāvātu darījumu nodrošināšanai. Rezervējot Istabu, Klients apliecina, ka ir piekritis Noteikumiem bez iebildumiem.


2.2.   Pirms Istabas lietošanas uzsākšanas, Klientam ir pienākums veikt Lietošanas maksas avansa maksājumu 100% apmērā. Lietošanas maksājumu var veikt:
-    pie Dežuranta skaidrā naudā  vai
-    starptautisko maksājumu sistēmā PayPal uz Iznomātāja adresi: info@sm-studio.lv .
 


2.3.    Lietošanas maksas maksājums uzskatāms par veiktu, kad to uz maksājumu apliecinoša dokumenta ar savu parakstu apstiprinājis Dežurants vai tas saņemts augstāk norādītajā PayPal kontā.

2.5.    Gadījumā, ja Lietošanas maksas avansa maksājums netiek veikts pirms rezervētā Istabas lietošanas laika, Istabas rezervācija uzskatāma par anulētu sākot ar 5 minūti pēc rezervētā Istabas lietošanas laika sākuma.


2.6.    Gadījumā, ja jebkādu iemeslu dēļ Klients Istabu neizmanto un:
-    par rezervācijas atcelšanu paziņojis Iznomātājam vismaz 24 h pirms rezervētā Istabas lietošanas laika, Lietošanas maksas avanss Klientam tiek atgriezts 100% apmērā;
-    par rezervācijas atcelšanu paziņojis Iznomātājam vēlāk kā 24 h, bet ātrāk kā 6 h pirms rezervētā Istabas lietošanas laika, Lietošanas maksas avanss Klientam tiek atgriezts 50% apmērā;
-    par rezervācijas atcelšanu nav paziņojis Iznomātājam vismaz 6 h pirms rezervētā Istabas lietošanas laika, vai arī saskaņā ar Noteikumiem Klients Istabas lietošanai netiek pielaists, Lietošanas maksas avanss Klientam atgriezts netiek.